[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
ข้อมูลพื้นฐาน
แผนดำเนินงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
สารสนเทศ สพป.ตาก เขต1
มาตรฐานการให้บริการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สพฐ.
เว็บไซต์สำนักงานในสังกัด สพฐ.
เว็บไซต์ สพป.ทั่วประเทศ
เว็บไซต์ สพม.ทั่วประเทศ
หน่วยงานภายในจังหวัดตาก
หน่วยงานภายในสำนักงาน


สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 10/เม.ย./2560
ผู้ใช้งานขณะนี้ 1 IP
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
53 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
182 คน
สถิติเดือนนี้
1188 คน
สถิติปีนี้
80810 คน
สถิติทั้งหมด
538684 คน
IP ของท่านคือ 3.234.214.113
(Show/hide IP)
สรุปแบบความพึงพอใจ

แบบสำรวจความพึงพอใจ

การให้บริการของสพป.ตาก เขต 1
http://gg.gg/SatisfactionTak1


ประชาสัมพันธ์
โรงเรียนในสังกัด
การป้องกันการทุจริต
ข่าวรับสมัครงานราชการ
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ สพป.แพร่ เขต 1

เจ้าของผลงาน : นายสุทิน แก้วพนา
อังคาร ที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ.2557
เข้าชม : 816    จำนวนการดาวน์โหลด : 159 ครั้ง
1 stars เฉลี่ย : 1 จาก 1 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ใน 5 ด้าน ได้แก่ 1) ประเมินสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation)

2) ประเมินปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation)  3)  ประเมินกระบวนการ (Process Evaluation)

4) ประเมินผลผลิต (Product Evaluation)  5)  ประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)  โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา   คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น) ศึกษานิเทศก์   ผู้บริหารโรงเรียน   ครูวิชาการโรงเรียน และครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เครื่องมือที่ใช้ในครั้งนี้มี 5 ฉบับเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating  Scale) วิเคราะห์ข้อมูลหาค่าเฉลี่ย (Arithmetic   Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation)  และข้อมูลที่มีลักษณะเป็นแบบปลายเปิดโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  และหาค่าร้อยละ ผลการวิจัย พบว่า

                         1.  ผลการประเมินบริบทของโครงการอยู่ในระดับมาก  โดยเฉพาะเรื่อง โครงการ
มีความเหมาะสมกับงบประมาณที่ได้รับ  และมีความสอดคล้องกับความต้องการของครูและ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง

                         2.  ผลการประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการอยู่ในระดับมาก  โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับ โรงเรียนมีแผนงาน/โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   

                         3.  ผลการประเมินกระบวนการของโครงการมีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก

ทั้งด้านการดำเนินงานของโรงเรียน และด้านการดำเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษา

                         4.  ผลการประเมินผลผลิตของโครงการด้านการจัดการเรียนการสอน  ด้านการบริหารจัดการ   ด้านคุณลักษณะผู้เรียนอยู่ในระดับมากทุกด้าน ส่วนด้านคุณภาพผู้เรียน  พบว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   ปีการศึกษา 2554  ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1  มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้แก่ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษาฯ  สุขศึกษาและพละศึกษา  ศิลปะ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี     และมีคะแนนสูงกว่าระดับประเทศ  6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้แก่  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษาฯ  สุขศึกษาและพละศึกษา  ศิลปะ และ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี   และผลการทดสอบระดับชาติ ( O – Net) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ปีการศึกษา 2554  ในกลุ่มสาระฯหลัก 5 กลุ่มสาระโรงเรียนมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นร้อยละ 97.25  
และโรงเรียนที่ไม่มีพัฒนาซึ่งมีผลการทดสอบลดลงจากเดิมร้อยละ 2.75  

                               5.  ผลการประเมินผลกระทบของโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1  ด้านความ
พึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่ในระดับมาก  ส่วนด้านปัญหา  อุปสรรคด้านการบริหารจัดการ
มี ปัญหา อุปสรรคอยู่ในระดับน้อยที่สุด   ด้านบุคลากรมีปัญหา อุปสรรคอยู่ในระดับน้อย
และด้านทรัพยากรสนับสนุนการดำเนินงานโครงการมีปัญหาอุปสรรคอยู่ในระดับน้อยเช่นกัน

ส่วนข้อเสนอแนะที่มีต่อการดำเนินงานโครงการที่น่าสนใจได้แก่  ควรปรับทัศนคติของบุคลากร
ในองค์กรให้เข้าใจและเห็นความสำคัญของ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รองลงมาได้แก่  ควรเพิ่มงบประมาณในทุก ๆ ด้านเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 ดาวน์โหลด   ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานผลการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O -NET) โรงเรียนบ้านวังไคร้มิตรภาพที่ 102 25/ก.ย./2562
      การพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 22/ส.ค./2562
      การเสริมสร้างประสิทธิภาพการยกระดับคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา 22/ส.ค./2562
      การศึกษาผลการบริหารงานของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 4/ธ.ค./2561
      การศึกษาสมรรถนะการใช้หลักสูตรสถานศึกษาของครูผู้สอน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 4/ธ.ค./2561