[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
ข้อมูลพื้นฐาน
แผนดำเนินงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
สารสนเทศ สพป.ตาก เขต1
มาตรฐานการให้บริการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สพฐ.
เว็บไซต์สำนักงานในสังกัด สพฐ.
เว็บไซต์ สพป.ทั่วประเทศ
เว็บไซต์ สพม.ทั่วประเทศ
หน่วยงานภายในจังหวัดตาก
หน่วยงานภายในสำนักงาน


สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 10/เม.ย./2560
ผู้ใช้งานขณะนี้ 0 IP
ขณะนี้
0 คน
สถิติวันนี้
385 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
351 คน
สถิติเดือนนี้
5328 คน
สถิติปีนี้
47641 คน
สถิติทั้งหมด
505515 คน
IP ของท่านคือ 3.84.139.101
(Show/hide IP)
สรุปแบบความพึงพอใจ

แบบสำรวจความพึงพอใจ

การให้บริการของสพป.ตาก เขต 1
http://gg.gg/SatisfactionTak1


ประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด
การป้องกันการทุจริต
ข่าวรับสมัครงานราชการ
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารและสมบัติของสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เจ้าของผลงาน : นายวิทูล อยู่บุญ
พุธ ที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ.2557
เข้าชม : 1183    จำนวนการดาวน์โหลด : 163 ครั้ง
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายของการวิจัยเพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารและสมบัติของสาร  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80 / 80  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเรียนและหลังเรียนและศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม การเรียนรู้ เรื่อง สารและสมบัติของสาร  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  เป็นนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา  อำเภอบ้านตาก  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2556   จำนวน  21  คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง  สารและสมบัติของสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน  3  ชุด  แผนการจัดการเรียนรู้  จำนวน 12 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 1 ฉบับ  และแบบสอบถาม ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารและสมบัติของสาร จำนวน 1 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลหาประสิทธิภาพของชุด กิจกรรมการเรียนรู้ ตามเกณฑ์  80 / 80  หาระดับความพึงพอใจและความแตกต่างระหว่างคะแนนทดสอบก่อนและหลังเรียน โดยหาค่าเฉลี่ย ( )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และทดสอบสมมติฐานด้วยการทดสอบค่าที (t – test  for Dependent  Sample)

สรุปผลการวิจัย
  1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง  สารและสมบัติของสาร  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีประสิทธิภาพโดยรวม  มีค่า  84.06 / 87.33  สูงกว่าเกณฑ์ 80 / 80
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ที่ได้รับการเรียนโดยใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง  สารและสมบัติของสาร  มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05
  3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง  สารและสมบัติของสาร  อยู่ในระดับความพึงพอใจมากดาวน์โหลด   ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การศึกษาผลการบริหารงานของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 4/ธ.ค./2561
      การศึกษาสมรรถนะการใช้หลักสูตรสถานศึกษาของครูผู้สอน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 4/ธ.ค./2561
      รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗ 18/ส.ค./2559
      รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๕๕๘ 18/ส.ค./2559
      ผลงานสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) 18/ส.ค./2559