[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
ข้อมูลพื้นฐาน
แผนดำเนินงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
สารสนเทศ สพป.ตาก เขต1
มาตรฐานการให้บริการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สพฐ.
เว็บไซต์สำนักงานในสังกัด สพฐ.
เว็บไซต์ สพป.ทั่วประเทศ
เว็บไซต์ สพม.ทั่วประเทศ
หน่วยงานภายในจังหวัดตาก
หน่วยงานภายในสำนักงาน


สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 10/เม.ย./2560
ผู้ใช้งานขณะนี้ 4 IP
ขณะนี้
4 คน
สถิติวันนี้
103 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
238 คน
สถิติเดือนนี้
5367 คน
สถิติปีนี้
70575 คน
สถิติทั้งหมด
528449 คน
IP ของท่านคือ 18.208.187.169
(Show/hide IP)
สรุปแบบความพึงพอใจ

แบบสำรวจความพึงพอใจ

การให้บริการของสพป.ตาก เขต 1
http://gg.gg/SatisfactionTak1


ประชาสัมพันธ์
โรงเรียนในสังกัด
การป้องกันการทุจริต
ข่าวรับสมัครงานราชการ
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 9 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 1 คน
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนบ้านวังน้ำเย็น

เจ้าของผลงาน : นายสุทิน หมูยา
พฤหัสบดี ที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2556
เข้าชม : 1180    จำนวนการดาวน์โหลด : 167 ครั้ง
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 3 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

 

บทคัดย่อ

 

                              การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนบ้านวังน้ำเย็นในครั้งนี้

มีวัตถุประสงค์1) เพื่อระเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนบ้านวังน้ำเย็น  4  ด้าน  คือ

ด้านสภาวะแวดล้อม  ด้านปัจจัยนำเข้า  ด้านกระบวนการ  ด้านผลผลิต  2) เพื่อประเมินปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการ ประชากรที่เป็นกลุ่มศึกษาที่ใช้ในการประเมินจำนวน290 คน  

ทำการสุ่มตัวอย่าง จำนวน 165  คน ได้มาโดยการเทียบจากตารางเครซี่และมอร์แกน จากนั้นได้ทำการสุ่มโดยใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็นโดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย ด้วยวิธีการจับฉลาก  ได้กลุ่มตัวอย่าง 

เป็นคณะครูและผู้บริหาร   12  คน คณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 8  คน คณะกรรมการสถานศึกษา   5  คน นักเรียน 70 คน ผู้ปกครอง 70 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการครั้งนี้ประกอบด้วย   แบบสอบถามเพื่อการประเมินโครงการ  แบบมาตรส่วนประมาณค่า  5  ระดับ  จำนวน  3 ฉบับ  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการหาค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าความถี่

                              ผลการประเมินโครงการด้านสภาพแวดล้อมอยู่ในระดับมาก   ด้านปัจจัยเบื้องต้นอยู่ในระดับปานกลาง ด้านกระบวนการ อยู่ในระดับมาก   และด้านผลผลิตอยู่ในระดับมาก  

ผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานคือด้านสภาพแวดล้อมคือวัตถุประสงค์บางข้อไม่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนเป้าหมายของโครงการยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่  ด้านปัจจัยนำเข้าคืองบประมาณในการดำเนินโครงการไม่เพียงพอ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการดำเนินงาน

ไม่เพียงพอ ขาดเครื่องมือการดำเนินงานที่ทันสมัย  สถานที่ออกกำลังกายคับแคบอยู่บนเนินเขา

ด้านกระบวนการคือไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามแผน  ผู้ปกครองยังขาดการมีส่วนร่วมใน

การวางแผนดำเนินงาน  ขาดการติดตามที่เป็นระบบ  บุคลากรในชุมชนที่เชิญมาเป็นวิทยากร

ขาดทักษะการถ่ายทอดความรู้ ขาดการดูและรักษาห้องน้ำห้องส้วมที่ดี  ด้านผลผลิตผู้ปกครอง

ขาดการดูแลสุขภาพที่ดี ชุมชนขาดความเอาใจใส่เรื่องที่อยู่อาศัยที่ถูกสุขลักษณะผู้สูงอายุไม่ค่อย

เอาใจใส่เรื่องการออกกำลังกาย  เกิดโรคติดต่อได้ง่ายเนื่องจากอยู่กันแออัดในแต่ละครอบครัวดาวน์โหลด   ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานผลการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O -NET) โรงเรียนบ้านวังไคร้มิตรภาพที่ 102 25/ก.ย./2562
      การพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 22/ส.ค./2562
      การเสริมสร้างประสิทธิภาพการยกระดับคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา 22/ส.ค./2562
      การศึกษาผลการบริหารงานของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 4/ธ.ค./2561
      การศึกษาสมรรถนะการใช้หลักสูตรสถานศึกษาของครูผู้สอน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 4/ธ.ค./2561