[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
สารสนเทศ สพป.ตาก เขต1
สารสนเทศ กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
หน่วยงานภายในสำนักงาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สพฐ.
เว็บไซต์สำนักงานในสังกัด สพฐ.
เว็บไซต์ สพป.ทั่วประเทศ
เว็บไซต์ สพม.ทั่วประเทศ
หน่วยงานภายในจังหวัดตาก
โรงเรียนในสังกัด
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 10/เม.ย./2560
ผู้ใช้งานขณะนี้ 0 IP
ขณะนี้
0 คน
สถิติวันนี้
252 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
301 คน
สถิติเดือนนี้
4046 คน
สถิติปีนี้
15990 คน
สถิติทั้งหมด
473864 คน
IP ของท่านคือ 54.196.208.187
(Show/hide IP)
ลิงค์ ประชาสัมพันธ์


facebook
Untitled Document
ข่าวรับสมัครงานราชการ
ผังการปฏิบัติงานกลุ่มงาน
  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ปีการศึกษา ๒๕๕๕

เจ้าของผลงาน : นางเสาวรส วงศ์ทาฝั้น
ศุกร์ ที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ.2558
เข้าชม : 788    จำนวนการดาวน์โหลด : 379 ครั้ง
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 7 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

บทคัดย่อ
          การประเมินครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ การประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลตาก ปีการศึกษา 2556 ประชากรที่ใช้ในการประเมินโครงการครั้งนี้ เป็นการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) จำนวน 77 คนได้แก่ ผู้บริหาร จำนวน 4 คน ครูผู้สอน จำนวน 11 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 12  คนคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง จำนวน 50 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม โดยใช้รูปแบบการประเมินของซิปป์ (CIPP Model) เป็นกรอบในการประเมินโครงการทั้ง 4 ด้าน คือด้านบริบท และสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation)ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ด้านผลผลิต (Product Evaluation) แล้วนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแล้วเสนอในรูปแบบการบรรยาย 

   การประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลตาก  ปีการศึกษา 2556 สรุปผลได้ดังนี้
       1. ผลการประเมินด้านบริบท และสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation)    ผลการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลตาก  ปีการศึกษา 2556 ในด้านบริบท พบว่า ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของโครงการกับแผนงาน ความจำเป็นของโครงการ ความต้องการของชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามความคิดเห็นครูผู้สอนและผู้บริหารโรงเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งในภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับ มาก ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้

       2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ผลการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลตาก  ปีการศึกษา 2556 ด้านปัจจัยนำเข้า พบว่า ความพร้อมในด้านบุคลากร ความเพียงพอด้านงบประมาณ วัสดุ  อุปกรณ์ และวิธีการดำเนินงานตามโครงการ ตามความคิดเห็นครูผู้สอนและผู้บริหารโรงเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งในภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับ มาก ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้

     3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation)
ผลการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลตาก  ปีการศึกษา 2556  ด้านกระบวนการ พบว่า กระบวนการในการดำเนินงานโครงการในด้านการวางแผนการบริหารและจัดกิจกรรมดำเนินงานประกันภายใน การนิเทศติดตามและปฏิบัติตามโครงการตามมาตรฐานกระบวนการของสำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และสภาพการดำเนินงานในโรงเรียนทั่วไป  ตามความคิดเห็นครูผู้สอนและผู้บริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งในภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับ มาก ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้
     4. ผลการประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation)
ผลการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลตาก  ปีการศึกษา 2556  ด้านผลผลิต พบว่า การประเมินผลการดำเนินงานโครงการบรรลุตามจุดมุ่งหมาย โดยประเมินตามมาตรฐานด้านผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานประกอบด้วย 4  มาตรฐาน 17 ตัวบ่งชี้ ตามความคิดเห็นครูผู้สอนและผู้บริหารโรงเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ซึ่งในภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับ มาก ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ดาวน์โหลด   ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การศึกษาผลการบริหารงานของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 4/ธ.ค./2561
      การศึกษาสมรรถนะการใช้หลักสูตรสถานศึกษาของครูผู้สอน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 4/ธ.ค./2561
      รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗ 18/ส.ค./2559
      รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๕๕๘ 18/ส.ค./2559
      ผลงานสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) 18/ส.ค./2559