[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
สารสนเทศ สพป.ตาก เขต1
สารสนเทศ กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
หน่วยงานภายในสำนักงาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สพฐ.
เว็บไซต์สำนักงานในสังกัด สพฐ.
เว็บไซต์ สพป.ทั่วประเทศ
เว็บไซต์ สพม.ทั่วประเทศ
หน่วยงานภายในจังหวัดตาก
โรงเรียนในสังกัด
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 10/เม.ย./2560
ผู้ใช้งานขณะนี้ 5 IP
ขณะนี้
5 คน
สถิติวันนี้
80 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
116 คน
สถิติเดือนนี้
2836 คน
สถิติปีนี้
152692 คน
สถิติทั้งหมด
455339 คน
IP ของท่านคือ 54.227.31.145
(Show/hide IP)
ลิงค์ ประชาสัมพันธ์


facebook
Untitled Document
ข่าวรับสมัครงานราชการ
ผังการปฏิบัติงานกลุ่มงาน
  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การศึกษาผลการบริหารงานของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1

เจ้าของผลงาน : นายพัชญภณ สารสา
อังคาร ที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561
เข้าชม : 19    จำนวนการดาวน์โหลด : 7 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

บทคัดย่อ


การศึกษาผลการบริหารงานของโรงเรียน มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการบริหารงานของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ใน 5 ด้าน ได้แก่ 1) การบริหารงานด้านวิชาการ 2) การบริหารงานด้านบริหารบุคลากร 3) การบริหารงานด้านแผนงานและงบประมาณ 4) การบริหารงาน ด้านงานบริหารทั่วไป 5) การบริหารงานด้านงานตามนโยบาย กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster random sampling) ด้วยวิธีการจับสลากโรงเรียนร้อยละ 60 ในแต่ละอาเภอ ผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ ครูที่รับผิดชอบงานทั้ง 4 งานของโรงเรียนจานวน 260 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ(Ratting Scale) สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานของโรงเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับดีและรายด้านอยู่ในระดับดีทุกด้าน โดยเรียงลาดับด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยได้แก่ ด้านการบริหารงานบุคลากร ด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านแผนงานและงบประมาณ ด้านวิชาการ และ ด้านงานนโยบาย ซึ่งรายละเอียดรายด้าน มีผลการดาเนินงานดังนี้
1. ด้านการบริหารงานวิชาการ พบว่า การดาเนินงานของโรงเรียนอยู่ในระดับดี โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ การขับเคลื่อนกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้
2. ด้านการบริหารงานบุคลากร พบว่า การดาเนินงานของโรงเรียนอยู่ในระดับดี โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การดาเนินเกี่ยวกับครูผู้สอน ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ การดาเนินเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากร
3. ด้านการบริหารแผนงานและงบประมาณพบว่าการดาเนินงานของโรงเรียนอยู่ในระดับดี โดยรายการ ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ บริหารจัดการโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน
4. ด้านการบริหารจัดการทั่วไป พบว่า การดาเนินงานของโรงเรียนอยู่ในระดับดี โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ การบริหารจัดการงานระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีทางการศึกษา
5. ด้านงานนโยบาย พบว่า การดาเนินงานของโรงเรียนอยู่ในระดับดี โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มดาวน์โหลด   ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การศึกษาผลการบริหารงานของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 4/ธ.ค./2561
      การศึกษาสมรรถนะการใช้หลักสูตรสถานศึกษาของครูผู้สอน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 4/ธ.ค./2561
      รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗ 18/ส.ค./2559
      รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๕๕๘ 18/ส.ค./2559
      ผลงานสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) 18/ส.ค./2559