หมวดหมู่ : การเปิดเผยราคากลาง
หัวข้อ : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
โดย : admin
อ่าน : 241
พฤหัสบดี ที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 [ คลิกเพื่อดาวน์โหลด เอกสารประกอบ ]
พิมพ์ 


Notice: Undefined variable: mod in D:\xampp\htdocs\takesa1\main56\modules\news\readprint.php on line 96

Notice: Undefined variable: page in D:\xampp\htdocs\takesa1\main56\modules\news\readprint.php on line 96

Notice: Undefined variable: id in D:\xampp\htdocs\takesa1\main56\modules\news\readprint.php on line 96

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รำยกำร ดังนี้
1. ครุภัณฑ์สำนักงำน จำนวน 8 รำยกำร
2. ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว จำนวน 1 รำยกำร
3. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รำยกำร
4. ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ จำนวน 3 รำยกำร
ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 1